Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde aşağıdaki üç ana başlık altındaki eğitim, belirttiğimiz müfredatlar ve belgelendirmeler yapılarak uzman eğitmen kadromuz tarafından düzenlenmektedir.

Eğitmenlerimiz Üniversite ve Afat tarafından belgelendirilmiş olup eğitimler belgeli ilk yardım personelimiz nezaretinde gerçekleştirilmektedir.

Yangın Eğitimi / Tatbikatı

Acil Durum Tahliye Eğitimi / Tatbikatı

Yüksekte Çalışma Eğitimi (Uygulamalı)

Temel Yangın Eğitimi  ve Uygulama Tatbikatı (4 saat teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir, tüm çalışanlar iştirak eder ve eğitim sonunda gerekli rapor düzenlenir) 

Acil Durum Tahliye Tatbikatı (4 saat teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir, tüm çalışanlar iştirak eder ve eğitim sonunda gerekli rapor düzenlenir)

Acil Durum Ekip Eğitimi ( 8 saat teorik ve uygulamalı olarak acil durum ekiplerine verilir ve isme katılım belgesi düzenlenir)

Genel Yangın Eğitimi ( 6 saat teorik ve uygulamalı olarak yönetici kadrosuna verilir ve isme üniversite onaylı sertifika düzenlenir)

İleri Seviye Yangın Eğitimi ( 3 ila 5 gün teorik ve uygulamalı olarak İtfaiye / Söndürme ekibi personeline verilir, isme katılım belgesi ya da üniversite onaylı sertifika düzenlenir)

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi ( 8 saat teorik ve uygulamalı olarak çalışma koşulları gereği ihtiyacı olan personele verilir ve isme katılım belgesi düzenlenir)

Yangın eğitimlerimiz ve uygulamalı tatbikatlarımız hakkında bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz.

EĞİTİMLER HAKKINDA YASAL ZORUNLULUKLAR 

YANGIN EĞİTİMİ

                                              27.11.2007 tarih ve 2007/12937 sayılı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 129- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez  söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

MADDE 130- (1) İtfaiye eğitim birimi bulunmayan belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin; genel yangın bilgileri, sivil savunma ve ilk yardım konularını içeren  temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nce yapılır. Bu personelin her türlü eğitim giderleri, kuruluşlarınca kendi bütçelerinden karşılanır. Belediye itfaiye teşkilatının yönetici personelinin teknik eğitimleri ile diğer personelin temel ve teknik eğitimleri, kendi teşkilâtlarınca yaptırılır.

(2) Bünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile diğer yapı, bina ve işletmelerde itfaiye birimi personelinin eğitimi, kendi imkânları ile kendi kuruluşlarınca, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatından yararlanılarak yapılır. Bu kuruluşlar, ilgili mevzuatına uygun şekilde yangın eğitimi veren özel okul, kurs ve dershanelerden eğitim hizmeti alabilirler.

ACİL DURUM TAHLİYE TATBİKATI / EĞİTİMİ

18.06.2013 tarih ve 2013/28681 sayılı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

MADDE 13 – (1) Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ 

05.10.2013 tarih ve 2013/28786 sayılı

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

EK 4 Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik şartları

A) Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

G) Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

MADDE 11 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

(1) İşveren

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

c) Acil durumlarla mücadele için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.